• info@aldaron.cz
  • +420 776 771 588
  • Palackého 185/9, 790 01 Jeseník

Pravidla ochrany osobních údajů

Provozovatel Eva Barščová, Sládkova 412/13, 790 01, Jeseník, IČO: 15513408 v roli jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

Jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo dokladu totožnosti nebo cestovního pasu, e-mailovou adresu, telefon a doba pobytu.


Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají a nedojde k následné rezervaci a zaslání následné zálohy za ubytování, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, to je vždy do doby ukončení pobytu a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen a oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů probíhá jen v listinné podobě a jsou uloženy pod zámkem a neslouží k nahlédnutím ostatních klientů, pouze orgánům, které tyto údaje vyžadují ze zákon ( např. Městský úřad Jeseník). Údaje jsou uchovány po dobu 6i let následujících po roce provedení zápisu v souladu se splněním povinnosti dle zákona 565/1990SB ve znění pozdějších předpisů. Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány a uchovány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.